International Relations Office

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

 

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2559

ใบสมัครรับทุน

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณวนัชชา สื่อเกียรติก้อง งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ โทร. 091-4210060