หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ

ข้อมูลการใช้ห้องในการจัดกิจกรรมพิศษ ปรับปรุงห้องเรียนพร้อมใช้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 พร้อมใช้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆทุกห้องเรียนที่อยู่ในความดูแลของหน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ  - sc.5101, sc.5102, sc.5103 เปลี่ยนโปรเจคเตอร์ใหม่ล่าสุด  - ห้องประชุม1 เปลี่ยนโปรเจคเตอร์ใหม่ล่าสุด  - sc.8412 ปรับปรุง ติดตั้งกระดานไวท์บอร์ท (รอติดตั้งผ้าม่านข้างห้อง) กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ ได้มีการปรับปรุงระบบโสตทัศนศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 2557 สิ่งที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ จัดทำคู่มือการใช้งานฉบับย่อ ที่ผู้ใช้งานสามารถทำความเข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็ว ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการ ได้แก่อาจารย์ในคณะ ต่างคณะ รวมถึงนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการด้วย   กิจกรรมที่กำลังดำเนินการ โครงการที่จะดำเนินการต่อไป คือการทำสำเนาฟิล์มสตริปประกอบการสอน ให้อยู่ในรูปของไฟล์ดิจิทัล  ซึ่งต้องขอขอบพระคุณท่าน ผศ.ดร.พัฒนา ภู่วนิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณามอบฟิล์มสตริปพร้อมเครื่องฉายให้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะได้นำออกเผยแพร่ให้คณาจารย์ในคณะฯได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป   หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ ยินดีให้บริการผลิตสื่อแก่อาจารย์ในคณะฯ บริการให้คำแนะนำ ในการผลิตสื่อการสอน ปัจจุบันจุดประสานงานของหน่วยส่งเสริมฯได้ย้ายไปอยู่ห้อง 8203 อาคารวิทยาศาสตร์ 08 ยินดีให้บริการและให้คำปรึกษาตลอดเวลา โทรศัพท์ภายใน 8207 How to Technology...   Introducing iMac with Retina 5K display   3D Projector   LED HD 3D-Ready Pocket Projector