หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ

คู่มือการใช้งานโสตฯ

คู่มือการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ จะแบ่งตามอาคารเรียน เพื่อสะดวกในการสืบค้น

อาคาร SC 01 (ตึกกลม)

 

ห้อง 3201

 

อาคาร SC 05 (อาคารเรียนรวม)

 

อาคาร SC 08

 
 
 

Visualizer

LUMENS PS750 (8103, 8105, 8412)

LUMENS PS600 (8403)

ProJector

MITSUBISHI HC 4900 (8312)

MITSUBISHI XD 600U (8103, 8104, 8105)

View Sonic PJ 678 (1101, 1102, 1103)

View Sonic 760 (5104, 5105, 8210)

BenQ MD721 (8108)