หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ

อาคารเรียนวิทยาศาสตร์

sc map

sc1             

อาคารเรียน ตึกกลม มีอยู่ทั้งหมด 3 ห้อง เป็นห้องเล็คเชอร์ ลักษณะเป็นพื้นลาดเอียงลงไปด้านหน้าชั้น

sc03

ห้อง 3201 เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่ชั้น 2อาคารวิทยาศาสตร์ 03และเป็นที่ตั้งของภาควิชาชีววิทยา

sc05

อาคารเรียนรวม มีห้องเรียนชั้นบน 3 ห้อง ได้แก่ 5101,5102, และ 5103 ชั้นล่างมี 2 ห้อง ได้แก่ 5104 และ 5105 ส่วนห้อง Unit C ใช้เป็นห้องจัดอบรมสัมมนา และใช้เป็นห้องเรียนบางครั้ง 

sc07

ห้องพิมล กลกิจ ตั้งอยู่ ณ ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์ 07 ก่อนหน้านี้ใช้เป็นห้องเล็คเชอร์ แต่ปัจจุบันได้ทำการปรับปรุง เพื่อใช้ในงานเลี้ยง งานประชุมของคณะวิทยาศาสตร์

sc08    

อาคารวิทยาศาสตร์ 08 เป็นอาคารใหม่ ประกอบด้วยห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ มีห้องเรียนหลายขนาด