หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ

ระบบโสตทัศนูปกรณ์

หน่วยส่งเสริมพัฒนาวิชาการ

อาคารเรียนSC.05

หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการวางระบบที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย ทั้งระบบภาพ เสียง และระบบไอที ซึ่งได้ประสานงานกับหน่วยงานด้านไอทีมาโดยตลอด

sc05

อาคารเรียนรวม ได้มีการออกแบบระบบไว้ 2 ระบบ คือ 
1. ระบบห้องเดี่ยว ใช้สำหรับการเรียนการสอนปกติ และ

2. ใช้เชื่อมสัญญาณไปยังห้องอื่นได้ 5 ห้อง (ยกเว้น Unit C) ในกรณีที่นักศึกษามีจำนวนมาก โดยสามารถเลือกห้องใดเป็นห้องส่งสัญญาณได้ (เจ้าหน้าที่เป็นคนดำเนินการให้)

 

 

อาคารเรียนSC.08

810381048105

อาคารเรียนและปฏิบัติการ SC08 ชั้น 1 ห้อง 8103 8104 และ 8105 ได้มีการออกแบบระบบโสตทัศนูปกรณ์ไว้ 2 ระบบ คือ

1. ระบบห้องเดี่ยว ใช้สำหรับการเรียนการสอนปกติ และ

2. แบบเชื่อมสัญญาณภาพและเสียง โดยสามารถกำหนดห้องที่จะให้รับสัญญาณ และเลือกห้องที่ส่งสัญญาณได้ (เจ้าหน้าที่เป็นคนดำเนินการให้)

av system

ในห้องเรียนปกติ จะมีระบบโสตทัศนูปกรณ์ รองรับการจัดการเรียนการสอนได้ทุกรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย

1. เครื่องฉายวิดีโอ (Video Projector)

2. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer)

3. ระบบเสียง ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง ลำโพง

4. คอมพิวเตอร์ ระบบแลน

5. เครื่องเล่น ดีวีดี