หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ

บุคลากร

นายชาญณรงค์ อนุศรี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ
085-6815202
นายกิเลน ติณนรเศรษฐ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ
087-4382393
นายวุฒิฉัตร น้อยนรินทร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
081-6012223
นายสมศักดิ์ อุ่นจันที
เจ้าหน้าที่นำชมพิพิธภัณฑ์
089-6202363
นายสุรัตน์ สังข์ปรีชา
พนักงานผลิตทดลอง
085-6459992