กลุ่มภาระงานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ

การอนุรักษ์พลังงาน

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของแต่ละอาคาร
            ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของแต่ละอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
            ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของแต่ละอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
            ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของแต่ละอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
 
ปีงบประมาณ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
 2559    320,320     309,781     169,754        166,400  204,383  239,091  308,092   329,530  191,592   227,126   291,894   305,872
 2560    414,336     264,695     160,814        136,177  193,634  230,215  382,203   226,499  278,208   278,913   297,205  333,343
 2561   223,048  200,540   139,701   144,328  154,101  278,751  250,403  210,468  275,850  170,469  278,344  232,062
 2562   233,841  199,454   130,457   186,912  247,881  235,811  241,243  201,537  251,837  239,326  270,947  210,835
 2563   257,424  154,447  262,494  206,851  204,112  117,639  70,492  338,611  220,546  291,844  250,315  302,472
                         
หน่วยใช้ไฟฟ้าเพิ่ม (ลดลง)  23,583  (45,007)  132,037  19,939 (43,769) (118,172) (170,751) 137,074  (31,291)  52,518 (20,632)   91,637
เปอร์เซนต์ใช้ไฟฟ้าเพิ่ม (ลดลง)  10.09 (22.57)  101.21  10.67   (17.66)  (50.11) (70.78)  68.01  (12.43)  21.94   (7.61)  43.46

 

รวมใช้ไฟฟ้า จากเดือน ต.ค.2561 - ก.ย.2562 2,650,081 หน่วย
รวมใช้ไฟฟ้า จากเดือน ต.ค.2562 - ก.ย.2563 2,677,247 หน่วย
หน่วยใช้ไฟฟ้าเพิ่ม (ลดลง) 27,166  หน่วย
เปอร์เซนต์ใช้ไฟฟ้าเพิ่ม (ลดลง)  1.03 %

 

มนุษย์ทุกคนดำรงชีวิตอยู่ได้ ต้องอาศัยสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า  น้ำประปา โทรศัพท์ ทุกอย่างต้องใช้พลังงานในการผลิต ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้า เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและจำเป็น เราใช้เป็นประจำ  ทำให้สามารถประหยัดได้ง่ายเช่นการใช้ไฟแสงสว่าง ใช้ลิฟต์ และใช้เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

เพื่อให้มีการประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง จึงขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน ขอให้ใช้พลังงานอย่างประหยัด ใช้อย่างคุ้มค่า และขอให้ทุกคนช่วยสร้างจิตสำนึกในการประหยัดให้กับตนเองและคนรอบข้างอย่างจริงจัง เช่นการเปิด-ปิดไฟแสงสว่างเป็นเวลา  ขึ้น-ลง 1-2 ชั้นใช้บันไดไม่ใช้ลิฟต์ ใช้เครื่องปรับอากาศลดลงจากเดิมวันละ 1 ชั่วโมง เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้มีประกาศเรื่องมาตรการแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน

อาคาร
            ประวัติอาคาร
            พื้นที่อาคาร
แบบสำรวจอาคาร
            แบบสำรวจอาคาร SC01
            แบบสำรวจอาคาร SC03
            แบบสำรวจอาคาร SC04
            แบบสำรวจอาคาร SC05
            แบบสำรวจอาคาร SC06
            แบบสำรวจอาคาร SC07
            แบบสำรวจอาคาร SC08
 
แบบสำรวจปลั๊กที่ต่อพ่วงตามห้อง
            ตัวอย่างแบบสำรวจปลั๊กที่ต่อพ่วงตามห้อง
 
เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าเมื่อเปลี่ยนหลอด T8 เป็นหลอด LED
            ดาวโหลดข้อมูล