กลุ่มภาระงานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ

บุคลากร

 
นายสัมฤทธิ์์ กิจโป้
ช่างเทคนิค ระดับชำนาญงาน
-
 
นายสันติ บัวหอม
ช่างเทคนิค ระดับชำนาญงาน
นายมีชัย อุปปิด
ช่างเทคนิค
นายชูเกียรติ์ ทองยศ
ช่างเทคนิค
นายภูมินันท์ แพงงา
พนักงานขับรถ
นายธีรศักดิ์ นามสิงห์ขัน
พนักงานขับรถ
นายเวียง พรมจักร
พนักงานขับรถ
นายบุญเรือง บุดดา
พนักงานขับรถ