กลุ่มภาระงานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ

   เลขหมายโทรศัพท์ กองบริหารงาน คณะวิทยาศาสตร์    คู่มือการใช้งานเครื่องรับโทรศัพท์ IP-Phone

  นายสัมฤทธิ์์ กิจโป้ ช่างเทคนิค ระดับชำนาญงาน- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. // มือถือ 081 670 6160   นายสันติ บัวหอม ช่างเทคนิค ระดับชำนาญงาน -มือถือ 087 670 1662 นายมีชัย อุปปิด ช่างเทคนิค -มือถือ 083 401 5272 นายชูเกียรติ์ ทองยศ ช่างเทคนิค -มือถือ 089 863 2151 นายภูมินันท์ แพงงา พนักงานขับรถ -มือถือ 093 082 3239 นายธีรศักดิ์ นามสิงห์ขัน พนักงานขับรถ -มือถือ 080 403 5103 นายเวียง พรมจักร พนักงานขับรถ -มือถือ 091-378-8868 นายบุญเรือง บุดดา พนักงานขับรถ -มือถือ 085 013 3931

            เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2564             เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2563             เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2562             เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2561             เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2560             สรุปการใช้ไฟฟ้า2559             เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2559             สรุปการใช้ไฟฟ้า2558             เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2558             เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2557             เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2556             เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2555             เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2554             เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2553             เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2552             เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2551             เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2550             เปรียบเทียบใช้ไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2549             ค่าไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2548             ค่าไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2547             ค่าไฟฟ้า  ปีงบประมาณ  2546

กลุ่มภาระงานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารและธุรการ กองบริหารงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 Tel 043 009700 ต่อ 44500 Fax 043 202371   นายสัมฤทธิ์ กิจโป้ หัวหน้ากลุ่มภาระงานด้านหน่วยอาคารสถานที่มือถือ 081 670 6160

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของแต่ละอาคาร             ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของแต่ละอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561             ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของแต่ละอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562             ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของแต่ละอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  2559    320,320     309,781     169,754        166,400  204,383  239,091  308,092   329,530  191,592   227,126   291,894   305,872  2560    414,336     264,695     160,814        136,177  193,634  230,215  382,203   226,499  278,208   278,913   297,205  333,343  2561   223,048  200,540   139,701   144,328  154,101  278,751  250,403  210,468  275,850  170,469  278,344  232,062  2562   233,841  199,454   130,457   186,912  247,881  235,811  241,243  201,537  251,837  239,326  270,947  210,835  2563   257,424  154,447  262,494  206,851  204,112  117,639  70,492  338,611  220,546  291,844  250,315  302,472                           หน่วยใช้ไฟฟ้าเพิ่ม (ลดลง)  23,583  (45,007)  132,037  19,939 (43,769) (118,172) (170,751) 137,074  (31,291)  52,518 (20,632)   91,637 เปอร์เซนต์ใช้ไฟฟ้าเพิ่ม (ลดลง)  10.09 (22.57)  101.21  10.67   (17.66)  (50.11) (70.78)  68.01  (12.43)  21.94   (7.61)  43.46   รวมใช้ไฟฟ้า จากเดือน ต.ค.2561 - ก.ย.2562 2,650,081 หน่วย รวมใช้ไฟฟ้า จากเดือน ต.ค.2562 - ก.ย.2563 2,677,247 หน่วย หน่วยใช้ไฟฟ้าเพิ่ม (ลดลง) 27,166  หน่วย เปอร์เซนต์ใช้ไฟฟ้าเพิ่ม (ลดลง)  1.03 %   มนุษย์ทุกคนดำรงชีวิตอยู่ได้ ต้องอาศัยสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า  น้ำประปา โทรศัพท์ ทุกอย่างต้องใช้พลังงานในการผลิต ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้า เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและจำเป็น เราใช้เป็นประจำ  ทำให้สามารถประหยัดได้ง่ายเช่นการใช้ไฟแสงสว่าง ใช้ลิฟต์ และใช้เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น เพื่อให้มีการประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง จึงขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน ขอให้ใช้พลังงานอย่างประหยัด ใช้อย่างคุ้มค่า และขอให้ทุกคนช่วยสร้างจิตสำนึกในการประหยัดให้กับตนเองและคนรอบข้างอย่างจริงจัง เช่นการเปิด-ปิดไฟแสงสว่างเป็นเวลา  ขึ้น-ลง 1-2 ชั้นใช้บันไดไม่ใช้ลิฟต์ ใช้เครื่องปรับอากาศลดลงจากเดิมวันละ 1 ชั่วโมง เป็นต้น ดังนั้น เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้มีประกาศเรื่องมาตรการแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน อาคาร             ประวัติอาคาร             พื้นที่อาคาร แบบสำรวจอาคาร             แบบสำรวจอาคาร SC01             แบบสำรวจอาคาร SC03             แบบสำรวจอาคาร SC04             แบบสำรวจอาคาร SC05             แบบสำรวจอาคาร SC06             แบบสำรวจอาคาร SC07             แบบสำรวจอาคาร SC08   แบบสำรวจปลั๊กที่ต่อพ่วงตามห้อง             ตัวอย่างแบบสำรวจปลั๊กที่ต่อพ่วงตามห้อง   เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าเมื่อเปลี่ยนหลอด T8 เป็นหลอด LED             ดาวโหลดข้อมูล