กลุ่มภาระงานด้านพัสดุ

แบบฟอร์มขอเบิกกระดาษ

กฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

 

     พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

     ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

     กฎกระทรวง 

          - กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
          - กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐
          - กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐
          - กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ
และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
          - กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
          - กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
          - กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐

     หนังสือเวียน

          หนังสือเวียนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

          หนังสือเวียนจากภายนอก

          - ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

          - ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ

 

     ประกาศ/คำสั่ง วิธีปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

          - คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4271/2560  เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
          - คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4402/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          - คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4403/2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่
          - คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 636/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุ

 

     ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

     คู่มือปฏิบัติงาน

         - คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
         - คู่มือในระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
         - คู่มือในระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
         - คู่มือ e-Bidding 
         - คู่มือ e-Market ใบเสนอราคา
         - คู่มือ e-Market ประมูลอิเล็กทรอนิกส์
         - คู่มือขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา-บริหารสัญญา
         - Check list การจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 
 

 แบบฟอร์มต่างๆ

        - แบบฟอร์มขอให้จัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ
         - แบบฟอร์มรายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุและเบิกจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน (ข้อ 79 วรรค 2)
        - แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย (ตาม ว.119)
        - แบบฟอร์มราคากลาง
 
       - แบบฟอร์มรายละเอียดวัสดุครุภัณฑ์
        - แบบฟอร์มขอเบิกกระดาษ
 
       - แบบบันทึกรายชื่อกรรมการ