กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

หมวดหมู่ News

  หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล โดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.) อ่านเพิ่มเติม   ราชกิจจานุเบกษา/ประกาศ/หนังสือสั่งการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558    อ่านเพิ่มเติม     ระเบียบและข้อบังคับใหม่ๆ อ่านเพิ่มเติม

มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2558  by admin |  6 ต.ค. 2558 มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 อ่านเพิ่มเติม       พิธีมอบรางวัลคนดีศรีจำปา ในงานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558   by admin |  6 ต.ค. 2558 พิธีมอบรางวัล คนดีศรีจำปา ในงานเลี้ยงขอบคุณ คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558 อ่านเพิ่มเติม         โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสายผู้สอน (OD)  by admin |  6 ต.ค. 2558  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสายผู้สอน อ่านเพิ่มเติม         โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน (OD)  by admin |  6 ต.ค. 2558  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน อ่านเพิ่มเติม  

ขอแนะนำบุคลากรใหม่   by admin |  19 ก.พ. 2558 ขอแนะนำบุคลากรใหม่ อ่านเพิ่มเติม          by admin |  5 ก.พ. 2558 ขอแนะนำบุคลากรใหม่ อ่านเพิ่มเติม

คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564   ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ อ่านเพิ่มเติม       คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 อ่านเพิ่มเติม        ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ อ่านเพิ่มเติม          ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 อ่านเพิ่มเติม       

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน ผู้ได้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  by admin |  5 ก.พ. 2558 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ระดับชำนาญการพิเศษ อ่านเพิ่มเติม