กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

ภาระหน้าที่

ภาระหน้าที่ กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์

งานบริหารบุคคล

งานพัฒนา ฝึกอบรม

งานทะเบียนประวัติ

งานวินัย และสวัสดิการ