กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

บุคลากร

นางจุฬารักษ์ ขันทะชา
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล
นางสาวธารารัตน์ ภูศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ