กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

สถิติการเข้าชม

Flag Counter

สวัสดิการสำหรับบุคลากร

· สวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

*    สวัสดิการฌาปนกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กรณี เจ้าตัว/ สามี/ ภรรยา/ บุตร  "เสียชีวิต"  (ได้รับเงินร่วมทำบุญ 50,000 บาท)

·     กรณี เจ้าตัวเป็นสมาชิกฌาปนกิจ มข. ได้รับเงินตามจำนวนสมาชิกคนละ 30 บาท   

     (แจ้งการขอรับเงินฌาปนกิจ มข. พร้อมนำใบมรณะบัตรยื่นต่อกองการเจ้าหน้าที่ มข.)

 *   ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2551

 

สวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์

·   *  สวัสดิการฌาปนกิจคณะวิทยาศาสตร์ กรณี เจ้าตัว/ บิดา/ มารดา/ บุตร   "เสียชีวิต"  

     (ได้รับเงินค่าพวงหรีด 500 บาท และเงินร่วมทำบุญ 3,000 บาท) 

     ***  แจ้งการขอรับเงินฌาปนกิจคณะ ที่หน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ ***

 

·แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล