กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

1.  ถาม  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. / รศ./ ศ.) เอกสารผลงานวิชาการส่งคณะฯ กี่ชุด

ตอบ    7  ชุด  (ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 4/2554)

2.  ถาม การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. / รศ./ ศ.) เอกสารประเมินผลการสอนส่งคณะ กี่ชุด

ตอบ    3 ชุด  (ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 4/2554)

3.  ถาม  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. / รศ./ศ.) การประเมินผลการสอนจะต้องส่งเอกสารอะไรบ้าง 

ตอบ    3 ชุด  (ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 4/2554)

4.  ถาม  คณะกรรมการกลั่นผลงานทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ จะประชุมเมื่อไหร่

ตอบ   ก่อนการประชุมกรรมการประจำคณะฯ  1 สัปดาห์

5.  ถาม  แบบฟอร์ม กพอ. 03 และแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้ใช้แบบฟอร์มใดบ้าง

ตอบ   ใช้แบบฟอร์มที่อยู่บนเวปไซต์ หน่วยการเจ้าหน้าที่  คณะวิทยาศาสตร์  http://sc2.kku.ac.th/office/personal/index.php/th/2014-10-06-09-30-36

6.  ถาม  การลาศึกษา/ฝึกอบรม  ณ ต่างประเทศด้วยประเภททุน 1  ต้องแนบโครงการด้วยหรือไม่

     ตอบ    จำเป็นต้องแนบโครงการศึกษา/ฝึกอบรมและบันทึกแสดงความจำเป็น ด้วยทุกครั้ง

7.  ถาม  สัญญาจ้างและข้อกำหนดการจ้าง ใช้แบบฟอร์มใดบ้าง  

ตอบ   ใช้แบบฟอร์มที่อยู่บนเวปไซต์ หน่วยการเจ้าหน้าที่  คณะวิทยาศาสตร์ 

http://sc2.kku.ac.th/office/personal/index.php/th/2014-10-06-09-56-02

8.  ถาม  การขอไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ จะกระทำได้เมื่อใดบ้าน

ตอบ   ครั้งที่ 1  ดำเนินการภายใน เดือนเมษายน ของทุกปีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานฯ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน ของปีนั้น

          ครั้งที่ 2 ดำเนินการภายใน เดือนกันยายน ของทุกปี เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานฯ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน ของปีนั้น