กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

สถิติบุคลากร

สรุปจำนวนบุคลากร   สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  ข้อมูล  ณ  28  กันยายน  2563

ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

หมายเหตุ

ข้าราชการ

29

สายผู้สอน  28  คน

สายสนับสนุน 1 คน

พนักงานมหาวิทยาลัย

303

สายผู้สอน  199 คน

สายสนับสนุน 104 คน

ลูกจ้างประจำ

5

สายสนับสนุน 5 คน

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

33

สายผู้สอน  9 คน

สายสนับสนุน 24 คน

รวมทั้งหมด

370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปจำนวน  คณาจารย์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  ข้อมูล  ณ  28  กันยายน  2563

ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

หมายเหตุ

อาจารย์

59

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

109

 

รองศาสตราจารย์

56

 

ศาสตราจารย์

6

 

นักวิจัยอาวุโส มข.

4

 

รวมคณาจารย์ทั้งหมด

234