กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

สถิติการเข้าชม

Flag Counter

สถิติบุคลากร

สรุปจำนวนบุคลากร   สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  ข้อมูล  ณ  6  ตุลาคม  2558

ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

หมายเหตุ

ข้าราชการ

168

สายผู้สอน  233  คน

พนักงานมหาวิทยาลัย

148

สายสนับสนุน  170  คน

ลูกจ้างประจำ

30

 

พนักงานราชการ

18

 

ลูกจ้างชั่วคราว

8

 

ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

31

 

รวมทั้งหมด

403

 

       

 

     

สรุปจำนวน  คณาจารย์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  ข้อมูล  ณ  6  ตุลาคม  2558

ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

หมายเหตุ

อาจารย์

83

ไม่นับรวมลูกจ้างชั่วคราว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

105

 

รองศาสตราจารย์

40

ไม่นับรวม ลจช. ตำแหน่ง อาจารย์

ศาสตราจารย์

5

 

รวมคณาจารย์ทั้งหมด

233