กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ (กพอ.)       คลิกที่นี่

  มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการ    คลิกที่นี่

 

 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย    คลิกที่นี่