กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

สถิติการเข้าชม

Flag Counter

การขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ

-   แบบฟอร์มข้าราชการขออนุมัติไปราชการ ณ ต่างประเทศ

-     รายชื่อสถานทูต และกงศุล  กำลังปรับปรุงข้อมูล