กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

หมวดหมู่ Download

แบบฟอร์มใบลาต่างๆ - ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว - แบบใบลาพักผ่อน -  แบบใบขอยกเลิกวันลา - แบบใบลาอุปสมบท - แบบขอรับเงินช่วยเหลือฌาปนกิจ - แบบหนังสือรับรองคนไข้ใน - แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ - แบบขออนุมัติยืมเงินทดลองจ่ายจากเงินรายได้ กองคลัง เพื่อดำเนินการโครงการ/กิจกรรม - แบบสัญญาการยืมเงิน  แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง - แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง -  หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินบำรุงการศึกษา  แบบฟอร์มการขอปรับวุฒิ - แบบฟอร์มการขอปรับวุฒิสำหรับผู้ที่ได้รับคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นจากสถานศึกษาต่างประเทศ (ส่ง 2 ชุด) -  แบบประวัติและประวัติการศึกษา (ส่ง 2 ชุด) - จดหมายตรวจสอบคุณวุฒิ (ส่ง 3 ชุด)   ให้พิมพ์ตามตัวอย่าง - สำเนาหลักฐานวุฒิ (ส่ง 2 ชุด) แบบฟอร์มเกี่ยวกับการศึกษา อบรม วิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ - แบบฟอร์มข้าราชการขออนุมัติไปราชการ ณ ต่างประเทศ - แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ - แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ดูงาน ต่างประเทศ - แบบบันทึกข้อความรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ - รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการปกิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ -  รายงานตัวกลับจากต่างประเทศ - โครงการศึกษา/ฝึกอบรมและบันทึกแสดงความจำเป็นในการให้ข้าราชการเดินทางไปศึกษา/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนประเภท1 - เหตุผลความจำเป็นและโครงการหรือแผนงานที่จะกลับมาปฏิบัติราชการ แบบฟอร์มปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ - แบบฟอร์มขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ส่ง 3 ชุด) แบบฟอร์มการแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชา - แบบฟอร์มประวัติและผลงาน

การขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ การขอตำแหน่งทางวิชาการระดับอุดมศึกษา    ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 การขอตำแหน่งทางวิชาการระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา ประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 7/2551) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการที่ทำหน้าที่สอนและวิจัยในระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) สำหรับข้าราชการ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 10/2560) เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 11/2560)  เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น    แบบฟอร์มสำหรับผู้ขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 1. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03)   2. แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ 3. หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 4. แบบสรุปรายละเอียดและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ 5. แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองการแผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 6. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 7. แบบประเมินผลการสอน 8. แบบรับรองผลงานทางวิชาการ 9. บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 10. ขั้นตอนการปฏิบัติในการเสนอตำราหรือหนังสือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 11. แบบเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินตำราหรือหนังสือ    

สัญญาจ้าง / ข้อกำหนดการจ้าง          »  ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 12/2555) เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้วยงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  อ่านเพิ่มเติม           »  แบบฟอร์มข้อกำหนดการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการ  ตำแหน่งวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น Download           »  แบบฟอร์มข้อกำหนดการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น Download          »   ข้อกำหนดการจ้าง ตำแหน่งวิชาการ  Download          »   ข้อกำหนดการจ้าง ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  Download          »   สัญญาค้ำประกัน  Download   แบบฟอร์มสัญญาจ้าง   1. สัญญาจ้าง ประเภทบริหาร   2. สัญญาจ้าง ประเภทวิชาการ   3. สัญญาจ้าง ประเภทสนับสนุน   4. สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ    5. สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน   6. สัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย-ประเภทวิชาการและวิจัย ฉบับภาษาอังกฤษ    

สวัสดิการสำหรับบุคลากร ∇  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ∇  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร     ◊  ประกาศ 2820/2561 หลักเกณฑ์การขอรับเงินสนับสนุนการศึกษาบุตร  อ่านเพิ่มเติม ∇  ใบคำขอที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่ม ก. ∇  แบบฟอร์มเข้าที่พัก ∇  แบบฟอร์มคืนบ้านพัก ∇  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มข.  อ่านเพิ่มเติม    ◊  ใบสมัครสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ∇  สิทธิการลาของบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)  อ่านเพิ่มเติม ∇  กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน   อ่านเพิ่มเติม    ◊  แบบคำขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ∇  การขอรับเงินช่วงจะเกษียณ/หลังเกษียณ  อ่านเพิ่มเติม ∇  แบบฟอร์มสมัครสมาชิก ก.ฌ.ม.ข.