กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

สถิติการเข้าชม

Flag Counter

สัญญาจ้าง / ข้อกำหนดการจ้าง

สัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างชั่วคราวโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 12/2555     

1.    ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 12/2555) เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้วย

งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย download

          2.  แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว download

          3.  แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการ download

          4.  แบบฟอร์มข้อกำหนดการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการ  ตำแหน่งวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น download

          5.  แบบฟอร์มข้อกำหนดการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

               มหาวิทยาลัยขอนแก่น download

 

หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง การบรรจุและแต่งตั้ง และการทำสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย

   

  

1.     บันทึก เรื่อง เปลี่ยนแปลงการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย นับถึงวันสื้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 10/2555)  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ้างการบรรจุและแต่งตั้งและ

การทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย download

2.     คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 4654/2555 เรื่อง เปลี่ยนแปลงการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งวิชาการที่ทำหน้าที่สอนและวิจัยในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา และตำแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ

หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ นับถึงวันสื้นปีงบประมาณที่บุคคลนั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  download

3.    คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 4655/2555 เรื่อง เปลี่ยนแปลงการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้

ตำแหน่งวิชาการที่ทำหน้าที่สอนและวิจัยในระดับอุดมศึกษานับถึงวันสื้นปีงบประมาณที่บุคคลนั้น

มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  download

4.     คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที 4656/2555 เรื่อง เปลี่ยนแปลงการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้

      ตำแหน่งวิชาการที่ทำหน้าที่สอนและวิจัยในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา และตำแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ

            หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ นับถึงวันสื้นปีงบประมาณที่บุคคลนั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ download

5.    แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  download

6.    แบบฟอร์มข้อกำหนดการจ้าง ตำแหน่งประเภททั่วไป  มหาวิทยาลัยขอนแก่น download

7.    แบบฟอร์มข้อกำหนดการจ้าง ตำแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  download