กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

ขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ

การขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ

•  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขออนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524  อ่านเพิ่มเติม

•  แบบบันทึกขออนุมัติไปราชการต่างประเทศ