กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

สถิติการเข้าชม

Flag Counter

สรรหาคณบดี กรรมการประจำคณะฯ หัวหน้าภาควิชา

การสรรหาคณบดี  

•   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552

 

 การสรรหากรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

•   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2549

 

การสรรหาหัวหน้าภาควิชา

•   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าภาค พ.ศ.2550