กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

สรรหาคณบดี กรรมการประจำคณะฯ หัวหน้าภาควิชา

การสรรหาคณบดี  

•   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

•   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558

•   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552

 

การสรรหากรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

•   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2549

•   ประกาศ 86-2558 หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

 

การสรรหาหัวหน้าภาควิชา

•   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าภาค พ.ศ.2550

•   ประกาศ 41-2561 หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของหัวหน้าสาขาวิชา