กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

สถิติการเข้าชม

Flag Counter

การขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

·     ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ   
      พ.ศ.2523 (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม)

·     ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

      (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2544

·     ระเบียบ ก.ม. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศ

·     แบบฟอร์มขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 

 

 

***  การขอลาอนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนฯ  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะฯ  ก่อนส่งมหาวิทยาลัย   ***