กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

สถิติการเข้าชม

Flag Counter

ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เกี่ยวกับการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อ 1   ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

          และศาสตราจารย์  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

ข้อ2   รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานที่ยื่นเสนอขอ

ข้อ5   ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 4 /2554 )  เป็นประกาศ  เกี่ยวกับการประเมินผลการสอน

ข้อ6    รายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์ 

 

Image result for newรายการเอกสารสำหรับการประเมินการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  

 

แบบฟอร์มสำหรับผู้ขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) สำเนาส่ง 7 ชุด  พร้อมต้นฉบับ  

เอกสารประเมินผลการสอน  ส่ง 3 ชุด พร้อมต้นฉบับ 

 

เอกสารอยู่ระหว่างปรับปรุง