กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

การขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

การขอตำแหน่งทางวิชาการระดับอุดมศึกษา   

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

การขอตำแหน่งทางวิชาการระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา

ประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 7/2551) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการที่ทำหน้าที่สอนและวิจัยในระดับต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ อาจารย์เชี่ยวชาญ และอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ

การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน)

สำหรับข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 10/2560) เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 11/2560)  เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 

 แบบฟอร์มสำหรับผู้ขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

1. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03)  

2. แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ

3. หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

4. แบบสรุปรายละเอียดและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ

5. แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองการแผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

6. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

7. แบบประเมินผลการสอน

8. แบบรับรองผลงานทางวิชาการ

9. บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

10. ขั้นตอนการปฏิบัติในการเสนอตำราหรือหนังสือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

11. แบบเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินตำราหรือหนังสือ