กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

หมวดหมู่ Uncategorised

คำถามที่พบบ่อย 1.  ถาม  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. / รศ./ ศ.) เอกสารผลงานวิชาการส่งคณะฯ กี่ชุด ตอบ    7  ชุด  (ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 4/2554) 2.  ถาม การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. / รศ./ ศ.) เอกสารประเมินผลการสอนส่งคณะ กี่ชุด ตอบ    3 ชุด  (ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 4/2554) 3.  ถาม  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. / รศ./ศ.) การประเมินผลการสอนจะต้องส่งเอกสารอะไรบ้าง  ตอบ    3 ชุด  (ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 4/2554) 4.  ถาม  คณะกรรมการกลั่นผลงานทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ จะประชุมเมื่อไหร่ ตอบ   ก่อนการประชุมกรรมการประจำคณะฯ  1 สัปดาห์ 5.  ถาม  แบบฟอร์ม กพอ. 03 และแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้ใช้แบบฟอร์มใดบ้าง ตอบ   ใช้แบบฟอร์มที่อยู่บนเวปไซต์ หน่วยการเจ้าหน้าที่  คณะวิทยาศาสตร์  http://sc2.kku.ac.th/office/personal/index.php/th/2014-10-06-09-30-36 6.  ถาม  การลาศึกษา/ฝึกอบรม  ณ ต่างประเทศด้วยประเภททุน 1  ต้องแนบโครงการด้วยหรือไม่      ตอบ    จำเป็นต้องแนบโครงการศึกษา/ฝึกอบรมและบันทึกแสดงความจำเป็น ด้วยทุกครั้ง 7.  ถาม  สัญญาจ้างและข้อกำหนดการจ้าง ใช้แบบฟอร์มใดบ้าง   ตอบ   ใช้แบบฟอร์มที่อยู่บนเวปไซต์ หน่วยการเจ้าหน้าที่  คณะวิทยาศาสตร์  http://sc2.kku.ac.th/office/personal/index.php/th/2014-10-06-09-56-02 8.  ถาม  การขอไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ จะกระทำได้เมื่อใดบ้าน ตอบ   ครั้งที่ 1  ดำเนินการภายใน เดือนเมษายน ของทุกปีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานฯ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน ของปีนั้น           ครั้งที่ 2 ดำเนินการภายใน เดือนกันยายน ของทุกปี เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานฯ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน ของปีนั้น

  ระเบียบบุคลากร       ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานภาพ อ่านเพิ่มเติม     พนักงานมหาวิทยาลัย อ่านเพิ่มเติม     คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม.)   อ่านเพิ่มเติม     ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย อ่านเพิ่มเติม 

สรุปจำนวนบุคลากร   สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  ข้อมูล  ณ  28  กันยายน  2563 ตำแหน่ง จำนวน (คน) หมายเหตุ ข้าราชการ 29 สายผู้สอน  28  คน สายสนับสนุน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 303 สายผู้สอน  199 คน สายสนับสนุน 104 คน ลูกจ้างประจำ 5 สายสนับสนุน 5 คน ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 33 สายผู้สอน  9 คน สายสนับสนุน 24 คน รวมทั้งหมด 370                     สรุปจำนวน  คณาจารย์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  ข้อมูล  ณ  28  กันยายน  2563 ตำแหน่ง จำนวน (คน) หมายเหตุ อาจารย์ 59   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 109   รองศาสตราจารย์ 56   ศาสตราจารย์ 6   นักวิจัยอาวุโส มข. 4   รวมคณาจารย์ทั้งหมด 234  

แบบฟอร์มใบลาต่างๆ - ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว - แบบใบลาพักผ่อน -  แบบใบขอยกเลิกวันลา - แบบใบลาอุปสมบท - แบบขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินบำเพ็ญกุศลศพ - แบบฟอร์มการลาออกจากราชการของบุคลากร      ประกาศ ก.บ.ม.(ฉบับที่ 6/2555) เรื่อง การลาออกจากราชการของบุคลากร  อ่านเพิ่มเติม - แบบขอเพิ่มวุฒิของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง      

รางวัลคนดีศรีจำปา   ปี 2562   บุคลากรดีเด่น "คนดีศรีจำปา" บุคลากรดีเด่น ด้านการวิจัยและนักวิจัยหน้าใหม่ ปี 2561   บุคลากรดีเด่น "คนดีศรีจำปา" บุคลากรดีเด่น ด้านการวิจัยและนักวิจัยหน้าใหม่ ปี 2560   บุคลากรดีเด่น "คนดีศรีจำปา"   ปี 2559   บุคลากรดีเด่น "คนดีศรีจำปา"   ปี 2558   บุคลากรดีเด่น "คนดีศรีจำปา"