กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

สถิติการเข้าชม

Flag Counter

หมวดหมู่ Uncategorised

คำถามที่พบบ่อย 1.  ถาม  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. / รศ./ ศ.) เอกสารผลงานวิชาการส่งคณะฯ กี่ชุด ตอบ    7  ชุด  (ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 4/2554) 2.  ถาม การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. / รศ./ ศ.) เอกสารประเมินผลการสอนส่งคณะ กี่ชุด ตอบ    3 ชุด  (ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 4/2554) 3.  ถาม  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. / รศ./ศ.) การประเมินผลการสอนจะต้องส่งเอกสารอะไรบ้าง  ตอบ    3 ชุด  (ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 4/2554) 4.  ถาม  คณะกรรมการกลั่นผลงานทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ จะประชุมเมื่อไหร่ ตอบ   ก่อนการประชุมกรรมการประจำคณะฯ  1 สัปดาห์ 5.  ถาม  แบบฟอร์ม กพอ. 03 และแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้ใช้แบบฟอร์มใดบ้าง ตอบ   ใช้แบบฟอร์มที่อยู่บนเวปไซต์ หน่วยการเจ้าหน้าที่  คณะวิทยาศาสตร์  http://sc2.kku.ac.th/office/personal/index.php/th/2014-10-06-09-30-36 6.  ถาม  การลาศึกษา/ฝึกอบรม  ณ ต่างประเทศด้วยประเภททุน 1  ต้องแนบโครงการด้วยหรือไม่      ตอบ    จำเป็นต้องแนบโครงการศึกษา/ฝึกอบรมและบันทึกแสดงความจำเป็น ด้วยทุกครั้ง 7.  ถาม  สัญญาจ้างและข้อกำหนดการจ้าง ใช้แบบฟอร์มใดบ้าง   ตอบ   ใช้แบบฟอร์มที่อยู่บนเวปไซต์ หน่วยการเจ้าหน้าที่  คณะวิทยาศาสตร์  http://sc2.kku.ac.th/office/personal/index.php/th/2014-10-06-09-56-02 8.  ถาม  การขอไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ จะกระทำได้เมื่อใดบ้าน ตอบ   ครั้งที่ 1  ดำเนินการภายใน เดือนเมษายน ของทุกปีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานฯ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน ของปีนั้น           ครั้งที่ 2 ดำเนินการภายใน เดือนกันยายน ของทุกปี เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานฯ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน ของปีนั้น

  ระเบียบบุคลากร       ข้าราชการ อ่านเพิ่มเติม     พนักงานมหาวิทยาลัย อ่านเพิ่มเติม    พนักงานราชการ อ่านเพิ่มเติม         ลูกจ้างประจำ อ่านเพิ่มเติม     ลูกจ้างชั่วคราว อ่านเพิ่มเติม   

สรุปจำนวนบุคลากร   สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  ข้อมูล  ณ  6  ตุลาคม  2558 ตำแหน่ง จำนวน (คน) หมายเหตุ ข้าราชการ 168 สายผู้สอน  233  คน พนักงานมหาวิทยาลัย 148 สายสนับสนุน  170  คน ลูกจ้างประจำ 30   พนักงานราชการ 18   ลูกจ้างชั่วคราว 8   ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 31   รวมทั้งหมด 403                   สรุปจำนวน  คณาจารย์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  ข้อมูล  ณ  6  ตุลาคม  2558 ตำแหน่ง จำนวน (คน) หมายเหตุ อาจารย์ 83 ไม่นับรวมลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 105   รองศาสตราจารย์ 40 ไม่นับรวม ลจช. ตำแหน่ง อาจารย์ ศาสตราจารย์ 5   รวมคณาจารย์ทั้งหมด 233                  

แบบฟอร์มใบลาต่างๆ - ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว - แบบใบลาพักผ่อน -  แบบใบขอยกเลิกวันลา - แบบใบลาอุปสมบท - แบบขอรับเงินช่วยเหลือฌาปนกิจ - แบบหนังสือรับรองคนไข้ใน - แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ - แบบขออนุมัติยืมเงินทดลองจ่ายจากเงินรายได้ กองคลัง เพื่อดำเนินการโครงการ/กิจกรรม - แบบสัญญาการยืมเงิน  แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง - แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง -  หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินบำรุงการศึกษา  แบบฟอร์มการขอปรับวุฒิ - แบบฟอร์มการขอปรับวุฒิสำหรับผู้ที่ได้รับคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นจากสถานศึกษาต่างประเทศ (ส่ง 2 ชุด) -  แบบประวัติและประวัติการศึกษา (ส่ง 2 ชุด) - จดหมายตรวจสอบคุณวุฒิ (ส่ง 3 ชุด)   ให้พิมพ์ตามตัวอย่าง - สำเนาหลักฐานวุฒิ (ส่ง 2 ชุด) แบบฟอร์มเกี่ยวกับการศึกษา อบรม วิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ - แบบฟอร์มข้าราชการขออนุมัติไปราชการ ณ ต่างประเทศ - แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ - แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ดูงาน ต่างประเทศ - แบบบันทึกข้อความรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ - รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการปกิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ -  รายงานตัวกลับจากต่างประเทศ - โครงการศึกษา/ฝึกอบรมและบันทึกแสดงความจำเป็นในการให้ข้าราชการเดินทางไปศึกษา/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนประเภท1 - เหตุผลความจำเป็นและโครงการหรือแผนงานที่จะกลับมาปฏิบัติราชการ แบบฟอร์มปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ - แบบฟอร์มขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ส่ง 3 ชุด) แบบฟอร์มการแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชา - แบบฟอร์มประวัติและผลงาน แบบฟอร์มสมัครสมาชิกกองทุนต่างๆ - แบบฟอร์มสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   - แบบฟอร์มสมัครสมาชิก ก.ฌ.ม.ข.  

รางวัลคนดีศรีจำปา