กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการ "บัณฑิตศึกษาวิทยาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1"

โดยงานประชุมดังกล่าว ได้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทางด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชา