กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

แบบฟอร์มการประเมิน

แบบฟอร์มการประเมิน  

 

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ

- ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างโครงการ

แบบประวัติและผลงาน