กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

ภาระหน้าที่

ภาระหน้าที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์

กลุ่มงานบริหารบุคคล

กลุ่มงานพัฒนา ฝึกอบรม

กลุ่มงานทะเบียนประวัติ

กลุ่มงานวินัย และสวัสดิการ