กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

บุคลากร

จุฬารักษ์ ขันทะชา
บุคลากรระดับชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่