กลุ่มภาระงานด้านทรัพยากรบุคคล

สถิติการเข้าชม

Flag Counter

หมวดหมู่ Download

เกี่ยวกับการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ    ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์           และศาสตราจารย์  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550    รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานที่ยื่นเสนอขอ    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 4 /2554 )  เป็นประกาศ  เกี่ยวกับการประเมินผลการสอน     รายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์    รายการเอกสารสำหรับการประเมินการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ     แบบฟอร์มสำหรับผู้ขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) สำเนาส่ง 7 ชุด  พร้อมต้นฉบับ   เอกสารประเมินผลการสอน  ส่ง 3 ชุด พร้อมต้นฉบับ    เอกสารอยู่ระหว่างปรับปรุง  

แบบฟอร์มการประเมิน     - พนักงานมหาวิทยาลัย - พนักงานราชการ - ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ - ลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างโครงการ - แบบประวัติและผลงาน

ไฟล์ตรวจสอบการทำงาน คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มใบลาต่างๆ - ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว - แบบใบลาพักผ่อน -  แบบใบขอยกเลิกวันลา - แบบใบลาอุปสมบท - แบบขอรับเงินช่วยเหลือฌาปนกิจ - แบบหนังสือรับรองคนไข้ใน - แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ - แบบขออนุมัติยืมเงินทดลองจ่ายจากเงินรายได้ กองคลัง เพื่อดำเนินการโครงการ/กิจกรรม - แบบสัญญาการยืมเงิน  แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง - แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง -  หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินบำรุงการศึกษา  แบบฟอร์มการขอปรับวุฒิ - แบบฟอร์มการขอปรับวุฒิสำหรับผู้ที่ได้รับคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นจากสถานศึกษาต่างประเทศ (ส่ง 2 ชุด) -  แบบประวัติและประวัติการศึกษา (ส่ง 2 ชุด) - จดหมายตรวจสอบคุณวุฒิ (ส่ง 3 ชุด)   ให้พิมพ์ตามตัวอย่าง - สำเนาหลักฐานวุฒิ (ส่ง 2 ชุด) แบบฟอร์มเกี่ยวกับการศึกษา อบรม วิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ - แบบฟอร์มข้าราชการขออนุมัติไปราชการ ณ ต่างประเทศ - แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ - แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ดูงาน ต่างประเทศ - แบบบันทึกข้อความรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ - รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการปกิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ -  รายงานตัวกลับจากต่างประเทศ - โครงการศึกษา/ฝึกอบรมและบันทึกแสดงความจำเป็นในการให้ข้าราชการเดินทางไปศึกษา/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนประเภท1 - เหตุผลความจำเป็นและโครงการหรือแผนงานที่จะกลับมาปฏิบัติราชการ แบบฟอร์มปฏิบัติงานเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ - แบบฟอร์มขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ส่ง 3 ชุด) แบบฟอร์มการแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชา - แบบฟอร์มประวัติและผลงาน

· สวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น *    สวัสดิการฌาปนกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กรณี เจ้าตัว/ สามี/ ภรรยา/ บุตร  "เสียชีวิต"  (ได้รับเงินร่วมทำบุญ 50,000 บาท) ·     กรณี เจ้าตัวเป็นสมาชิกฌาปนกิจ มข. ได้รับเงินตามจำนวนสมาชิกคนละ 30 บาท         (แจ้งการขอรับเงินฌาปนกิจ มข. พร้อมนำใบมรณะบัตรยื่นต่อกองการเจ้าหน้าที่ มข.)  *   ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2551   สวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ ·   *  สวัสดิการฌาปนกิจคณะวิทยาศาสตร์ กรณี เจ้าตัว/ บิดา/ มารดา/ บุตร   "เสียชีวิต"        (ได้รับเงินค่าพวงหรีด 500 บาท และเงินร่วมทำบุญ 3,000 บาท)       ***  แจ้งการขอรับเงินฌาปนกิจคณะ ที่หน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ ***   ·แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล