Personnel Unit

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 232/2559

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 232/2559 เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร สำหรับสายสนับสนุน (OD)https://drive.google.com/open?id=0B3M6T9HiI-R-SHpwYlU5QzdEQUU