สาขาวิชาจุลชีววิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษจิกายน 2564 คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์ ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมพบบุคลากรสาขาวิชาจุลชีววิทยา ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฯ 7112 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ สมดี รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ การพบปะบุคลากรสาขาวิชาฯครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงานตามพันธกิจ และได้ทราบถึงทิศทางการพัฒนา การดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ และบุคลากรสาขาวิชาฯ เพื่อนำไปพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนี้ได้สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะได้เป็นอย่างดี สาขาวิชาจุลชีววิทยา ขอขอบคุณ ท่านคณบดี ศาสตราจารย์ ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง และคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลามาเยี่ยมสาขาวิชาจุลชีววิทยาในครั้งนี้   ภาพกิจกรรม ภาพ/ข่าว : ศราวุฒิ พีระธรรม

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา10.00 น.  รศ.ดร. ธีรศักดิ์ สมดี  รักษาการหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยา  ผศ.ดร. นันทวัน ฤทธิ์เดช  ผศ.ดร. จุฑาพร แสวงแก้ว  อ.ดร. จินดารัตน์ เอกประเสริฐ พร้อมด้วยบุคลากรสาขาวิชาฯ  เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.สมปอง  คล้ายหนองสรวง  คณบดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ มี  รศ.ดร.โสภณ  บุญลือ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  ผศ.ดร.พาวินี กลางท่าไค่  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร  ผศ.ดร.นิศาชล แจ้งพรมมา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยหัวหน้างาน บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์  ร่วมให้การต้อนรับ ณ   ชั้น 1  กองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์  อาคาร Sc.06