ภาควิชาชีวเคมี

สาขาวิชาชีวเคมีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีวเคมี ที่คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 23   การนำเสนอแบบบรรยาย นางสาวนัชชา สอิ้งทอง และ นายอนุกูล เกตุนาค ได้รับรางวัลระดับ ดีเยี่ยม ในหัวข้อเรื่อง : การประเมินการตอบสนองของลักษณะทางสรีรวิทยาของข้าวปรับปรุงพันธุ์ กข6 (RD6 BC4F4) ต่อความเครียดเกลือในระยะต้นกล้า อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.เมศยา ธิติศักดิ์สกุล  

สาขาวิชาชีวเคมี ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ที่ได้รับรางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีการมอบรางวัลในงานพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนอุดหนุนการศึกษา บุคคลและองค์การดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 53 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      

สาขาวิชาชีวเคมีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ป.เอก สาขาวิชาชีวเคมี นายจักรกฤษณ์ จีอุ่นงอย ที่ได้รับรางวัลระดับดี จากการนำเสนอผลงานวิจัยประเภทบรรยาย ในงานประชุมวิชาการ “Annual Technical Seminar 2020 TSRI Senior Research Scholar Project of Professor Dr. Sanun Jogloy” วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อเรื่อง : Anticancer effects of the testa extract of KK4 peanut (Arachis hypogaea L.) genotype in combination with cisplatin and 5-fluorouracil against cervical cancer and cholangiocarcinoma cells in vitro and in xenograft mice อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์  

สาขาวิชาชีวเคมีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ป.เอก สาขาวิชาชีวเคมี นางสาวคณัสนันท์ วรนาม ที่ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม และรางวัล Popular Vote ของสาขา Biological Science จากการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายในรูปแบบออนไลน์ ในงานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 บัณฑิตศึกษาวิทยาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อเรื่อง : Immunostimulant activity of Houttuynia cordata Thunb. fermentation product in healthy volunteer อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ และ รศ.นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ รางวัลนำเสนอแบบบรรยายระดับดีเยี่ยม  รางวัล Popular Vote ของสาขา Biological Science  

สาขาวิชาชีวเคมียินดีต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563